29 mai 2018

SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA ANGAJEAZĂ ASISTENT MEDICAL DEBUTANT


SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA CÂMPINA, JUD. PRAHOVA, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminata, a unui post vacant de asistent medical debutant cu studii superioare din cadrul secției I a – psihiatrie adulți.


Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică în făptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor sunt:
- diplomă de licență în specialitate
- nu necesită vechime în specialitate
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
13 iunie2018 - ora 14,00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
21 iunie2018 - ora 10,00 – proba scrisă
26 iunie2018 - ora 10,00 – interviu
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere, cu menţiunea postului pentru care se face înscrierea (formularele se găsesc la serviciul R.U.N.O.S), cerere adresată managerului spitalului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copii ale actelor de stare civilă (certificat de naștere, certificat de căsătorie, sentință de divorț, etc);
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie (diplomă bacalaureat, diplomă absolvire studii de specialitate, etc);
e) adeverință tip de la O.AM.G.M.A.M.R pentru participare la concurs;
f) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical (psihic), eliberat de medicul specialist psihiatru;
g) copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (pentru perioada de după 01.01.2011 adeverință tip carnet de muncă sau extras Revisal);
h) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
j) recomandare sau caracterizare de la ultimul loc de muncă, unde este cazul;
k) curriculum vitae;
l) chitanţă taxă înscriere la concurs - 50 lei (care se va achita la caseria spitalului).

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis, la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a spitalului (www.spitalulvoila.ro).
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul din Câmpina, Str. Voila, nr. 114, Tel: 0344/ 101118, interior 801/807.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu